wynalazkowo - eksperymenty małe i duże

PostgreSQL – informacje o bazie

PostgreSQL – informacje o bazie

1. list of table indexes:SELECTtablename,indexname,indexdefFROMpg_indexesWHEREschemaname = ‚public’ \d table_name 2. DB & tables related \q: Quit/Exit \c __database__: Connect to a database \d __table__: Show table definition including triggers \d+ __table__: More detailed table definition including description and physical disk size \l: List databases \dy: List events \df: List functions \di: List indexes \dn: ListWięcej oPostgreSQL – informacje o bazie[…]

Oracle – errors

Oracle – errors

ORA-00001: unique constraint violated The ORA-00001 message is triggered when a unique constraint has been violated. Essentially the user causes the error when trying to execute an INSERT or UPDATE statement that has generated a duplicate value in a restricted field. The error can commonly be found when a program attempts to insert a duplicateWięcej oOracle – errors[…]

Postgresql – tips and tricks

Postgresql – tips and tricks

1) Connect to PostgreSQL database The following command connects to a database under a specific user. After pressing Enter PostgreSQL will ask for the password of the user. 1 psql -d database -U  user -W For example, to connect to dvdrental database under postgres user, you use the following command: 1 2 3 C:\Program Files\PostgreSQL\9.5\bin>psql -d dvdrental -U postgres -W Password for user postgres:Więcej oPostgresql – tips and tricks[…]

MSSQL Server – fundamentals

MSSQL Server – fundamentals

SQL Server Backup Types DB migration Restore DB from backup Clone/Copy DB https://blog.codeinside.eu/2018/07/31/easy-way-to-copy-a-sql-database-with-ssms/ ODBC – how to set up it https://www.techwalla.com/articles/how-to-create-and-setup-an-odbc-database-connection

How to install Oracle XE on Centos7

How to install Oracle XE on Centos7

install Centos on VirtualBox machine vagrant init/centos7 In order to login to machine via putty with password authentication in Vagrantfile add: ” config.ssh.username = ‚vagrant’ config.ssh.password = ‚vagrant’ config.ssh.insert_key = ‚false’ ” vagrant up login to host and change in /etc/ssh/sshd_config PasswordAuthentication=yes restart sshd deamon service sshd restart download Oracle components – as root 1.preinstallerWięcej oHow to install Oracle XE on Centos7[…]

Bazy danych – Powiązania pomiędzy tabelami

Bazy danych – Powiązania pomiędzy tabelami

Powiązania pomiędzy tabelami (związki pomiędzy relacjami) W praktyce spotkać możemy trzy fundamentalne związki między tabelami. Dzięki nim, możemy zapewnić integralność referencyjną danych i zamodelować odpowiednią logikę naszej struktury. Abstrahując od szczegółowej analizy wszystkich rodzajów związków jakie są możliwe w modelu E-R (opcjonalne, obowiązkowe, tetralne), skupimy się tylko na binarnych – czyli dwuargumentowych. ZWIĄZEK 1:1 (jedenWięcej oBazy danych – Powiązania pomiędzy tabelami[…]

Bazy danych – klucze

Bazy danych – klucze

KLUCZE Klucze to zbiory atrybutów mających określoną właściwość. Dzięki nim, możemy jednoznacznie identyfikować każdy wiersz. Można się spotkać z następującymi pojęciami typów kluczy : SUPERKLUCZ (NADKLUCZ) Superkluczem nazywamy dowolny podzbiór atrybutów, identyfikujący jednoznacznie każdy wiersz. Każda RELACJA (tabela) może zawierać wiele takich kluczy. Szczególnym przypadkiem jest superklucz składający się ze wszystkich atrybutów (kolumn) danej tabeli.Więcej oBazy danych – klucze[…]

Bazy danych – krotki

Bazy danych – krotki

KROTKA  To pojedynczy egzemplarz, czyli obiekt opisany wszystkimi ATRYBUTAMI danej RELACJI. KROTKA to nic innego jak WIERSZ czy REKORD. W języku programistów możemy mówić o EGZEMPLARZU danej KLASY. Każda tabela to zbiór wierszy. Zgodnie z matematyczną teorią zbiorów, każdy z definicji jest nieuporządkowany. Stąd każda tabela to zbiór elementów (wierszy) w którym zakładamy, że kolejnośćWięcej oBazy danych – krotki[…]

Bazy danych – Model  ERD

Bazy danych – Model ERD

Zgodnie z modelem E-R, to zbiór schematów RELACJI i ZWIĄZKÓW między nimi. Czyli struktur służących do przechowywania danych w ściśle zorganizowany sposób. W praktyce będzie to zawsze zbiór tabel, w których przechowywane są dane. Ponadto tabele, posiadać będą określone powiązania (relacje) między sobą. RELACJA W modelu E-R, to po prostu TABELA , przechowująca informacje oWięcej oBazy danych – Model ERD[…]

Wprowadzenie do teorii baz danych

Wprowadzenie do teorii baz danych

Model relacyjny to tylko jeden z kilku istniejących i komercyjnie obecnych na rynku. Pozostałe to bazy obiektowe czy hierarchiczne. Jest on intuicyjny i prosty w implementacji. Opisywane tutaj podstawy, dotyczą wszystkich implementacji relacyjnych baz danych. W szczególności takich systemów jak MS SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, DB2 czy Ingres. Teoria relacyjna, Model ER oraz relacyjnyWięcej oWprowadzenie do teorii baz danych[…]